Huurvoorwaarden (motoren) Friese Motorexperts

Op deze pagina vind je alle voorwaarden die van toepassing zijn op het huren van een motor bij Friese Motorexperts. Neem deze voorwaarden goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Heb je vragen over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op!

 

ARTIKEL 1: BEPALING VAN DE HUURPRIJS EN DE DUUR VAN DE HUUR

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het de huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;
 2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Indien de verzegeling van de kilometertellerkabel of enige andere verzegeling verbroken is wordt € 125,00 per dag in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 2: VERLENGING VAN DE HUURPERIODE

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

 

ARTIKEL 3: OVERSCHRIJDING VAN DE HUURPERIODE

Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

 

ARTIKEL 4: ANNULERING

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

 

ARTIKEL 5: BETALING

 1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra de auto is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
 2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
 3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

 

ARTIKEL 6: KOSTEN VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

 

ARTIKEL 7: GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. De motor dient –als deze niet gebruikt wordt- te allen tijde met het bijgeleverde extra slot op slot worden gezet, of aan een volumineus object zoals een groot fietsenrek of een andere motor.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
 3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
 4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
 5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren.
 6. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
 7. Indien het voertuig uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
 8. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren op of in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 10. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig overeenkomstig het serviceschema van het voertuig en conform het bepaalde bij het tweede lid van artikel 9 voor onderhoud aan te bieden;
 11. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).
 12. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
 13. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 14. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:

– verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

– de instructies van verhuurder op te volgen;

– de politie ter plaatse te waarschuwen;

– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

– binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;

– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

– de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.

 1. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR SCHADE.

 1. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
 3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade, uitgezonderd in geval van diefstal of vermissing, per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

– de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;

– de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;

– het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;

– het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;

– de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig en extra slot(en) behorende sleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.

– Het eigen risico bij diefstal / vermissing: Indien de motor niet op slot gezet wordt met het bijgeleverde extra slot , dan geldt geen beperking tot het eigen risico, maar dient de vervangingswaarde van de motor te worden vergoed. Bij diefstal dient u de sleutel van zowel de motor als het slot te kunnen overleggen, anders wordt de volledige aankoopprijs van de motor in rekening gebracht.

 1. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
 2. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
 3. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
 4. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van huurder.
 5. Indien de motor met niet-rijdbare schade of aanzienlijke optische schade ingeleverd wordt zal naast de reparatiekosten ook een bedrag ter grootte van de daghuur in rekening gebracht worden, voor elke dag binnen de periode waarin de motorfiets om deze reden niet verhuurd kan worden. Deze kosten vallen buiten de verzekering c.q. het eigen risico.

 

ARTIKEL 9: REPARATIES EN ONDERHOUDSBEURTEN

 1. De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.
 2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten een bedrag van € 100,- (excl. BTW) niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed. Op verzoek van verhuurder dient huurder bij reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren. Verhuurder zal de eventuele kosten die aan het transport van deze onderdelen zijn verbonden, vergoeden tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een bewijs van betaling. Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van € 100,- (excl. BTW) overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.

 

ARTIKEL 10: TECHNISCHE GEBREKEN AAN HET VOERTUIG.

 1. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden.
 2. Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder wordt geacht te dier zake een verzekering af te sluiten, ook indien huurder consument is.

 

ARTIKEL 11: VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE SANCTIES EN MAATREGELEN.

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

 

ARTIKEL 12: BESLAG OP HET VOERTUIG.

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 

ARTIKEL 13: ONTBINDING VAN DE HUUR

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

 

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR GEDRAGINGEN OF NALATIGHEDEN VAN ANDEREN.

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

 

ARTIKEL 15: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE HUURDER EN VAN DE BESTUURDER

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.

Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

 

ARTIKEL 17: AANVULLENDE VOORWAARDEN

Eventuele (te) vervangen beschadigde onderdelen blijven eigendom van de verhuurder. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de resterende borgsom dient het verschil per omgaande te worden voldaan. De schandetaxatie en eventuele reparatie zal geschieden bij een erkende taxateur, naar keuze van verhuurder.

 

ARTIKEL 18: KOSTEN BIJ:

Lekke band of overmatige bandenslijtage: vervangings- cq reparatiekosten, aangevuld met eventuele transport- en verzendkosten.

Niet vol getankt inleveren van de motor kost altijd € 50,00 ongeacht de motor of de hoeveelheid benzine.

 

Niet schoon inleveren van de motor kost altijd minimaal € 25,00

Annuleringskosten in de laatste week voor aanvang van de huurperiode: 25% van het verwachte huurbedrag. Annulering tijdens de huurperiode: 50% van het verwachte huurbedrag

Gesloten dagen!

Fijne dagen!

20231214 FME-1-2
Er komen weer een aantal dagen aan dat wij gesloten zijn. Dan genieten ook wij even van de feestdagen en het prachtige motorweer.
 
GESLOTEN DAGEN:
Goede Vrijdag 29 maart – Vanaf 17.00u gesloten
Koningsdag zaterdag 27 april – Gesloten
Motorweekend vrijdag 3 en zaterdag 4 mei – Gesloten
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei – Gesloten
 
Fijne dagen en vooral veilige ritten op de weg!